Poročanje o obrestih za posojilo


Moderator: Mirko Zbačnik

Odgovori
Darja?
Nov član
Nov član
Prispevkov: 14
Pridružen: 07 Apr 2016, 10:59

Poročanje o obrestih za posojilo

Odgovor Napisal/-a Darja? » 11 Jan 2017, 09:46

Lastnik je dal kratkoročno posojilo podjetju. Danes smo posojilo vrnili. Zraven pa smo plačali tudi obresti, ki smo jih izračunali po priznani obrestni meri. Ali je potrebno plačilo teh obresti (191,40€) kaj kam poročati?

slovan
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 7595
Pridružen: 11 Feb 2006, 17:10
Kraj: Ljubljana

Re: Poročanje o obrestih za posojilo

Odgovor Napisal/-a slovan » 11 Jan 2017, 10:38

Poročati sicer ne (prejemnik je dolžan predložiti napoved v skladu z zakonom o davčnem postopku), ste pa dolžni odtegniti in plačati dohodnino/davčni odtegljaj (davek od obresti - REK-2 obrazec; vrsta dohodka 1901; iREK 5400) v višini 25% zneska obresti. Dohodnina je dokončen davek .

Zakonodaja (brati, brati....)
81. člen Zakona o dohodnini
(obresti)
1.Obresti po tem poglavju so obresti od posojil, obresti od dolžniških vrednostnih papirjev, obresti od denarnih depozitov pri bankah in hranilnicah ter drugih podobnih finančnih terjatev do dolžnikov, dohodek iz oddajanja v finančni najem, dohodek iz življenjskega zavarovanja ter dohodek, ki ga zavezanec doseže na podlagi delitve prihodkov investicijskega sklada v obliki obresti.
Itd……..
132. člen Zakon o dohodnini
(stopnja dohodnine od dohodka iz kapitala)
(1) Od dohodka iz kapitala se dohodnina izračuna in plača od davčne osnove, ugotovljene v skladu z določbami III.6. poglavja tega zakona, po stopnji 25% in se šteje kot dokončen davek.
325. člen Zakon o davčnem postopku
(izračun)
(1) Dohodnino od obresti, dividend in dohodka iz oddajanja premoženja v najem izračuna:
1. plačnik davka v obračunu davčnega odtegljaja,
2. davčni organ v odločbi, izdani na podlagi napovedi zavezanca.
(2) Dohodnina iz prvega odstavka tega člena se izračuna in plača od davčnih osnov in po stopnji, določeni z zakonom, ki ureja dohodnino.
(3) Obrazec obračuna davčnega odtegljaja in davčne napovedi iz prvega odstavka tega člena predpiše minister, pristojen za finance. Obrazec mora vsebovati podatke, potrebne za določanje davčne osnove, oziroma izračun dohodnine, in podatke, potrebne za nadzor in identifikacijo zavezanca za davek.
(4) Dohodnino od obresti, dohodnino od dividend in dohodnino od dohodka iz oddajanja premoženja v najem izračuna plačnik davka kot davčni odtegljaj v obračunu davčnega odtegljaja. Plačnik davka mora davčni odtegljaj izračunati in odtegniti hkrati z obračunom obresti, dividend ali dohodka iz oddajanja premoženja v najem, plačati pa najpozneje v petih dneh od izplačila dohodka.
(5) Če obresti, dividende ali dohodek iz oddajanja premoženja v najem izplača oseba, ki ni plačnik davka, ali v primerih iz devetega odstavka tega člena, dohodnino od obresti, dividend ali dohodka iz oddajanja premoženja v najem ugotovi davčni organ na podlagi napovedi zavezanca.
(6) Dohodnino od dobička iz kapitala ugotovi davčni organ z odločbo na podlagi napovedi davčnega zave¬zanca. Med letom plačana dohodnina se šteje za akontacijo dohodnine.
Itd……
326. člen (način in rok vložitve napovedi)
(1)Napoved za odmero dohodnine iz 325. člena tega zakona davčni zavezanec vloži pri davčnem organu do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto.
Itd….


lp

Janina1
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 1701
Pridružen: 09 Nov 2005, 17:55

Re: Poročanje o obrestih za posojilo

Odgovor Napisal/-a Janina1 » 22 Jan 2017, 10:03

Dober dan

Kaj pa menite o brezobrestnem posojilu?
Lepo vas pozdravljam.
Bodi zmeren na vseh področjih, tudi v zmernosti. Oskar Wilde 8)

slovan
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 7595
Pridružen: 11 Feb 2006, 17:10
Kraj: Ljubljana

Re: Poročanje o obrestih za posojilo

Odgovor Napisal/-a slovan » 22 Jan 2017, 16:40

Janina1 napisal/-a:Kaj pa menite o brezobrestnem posojilu?
Z vidika koga ali česa?
lp

Janina1
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 1701
Pridružen: 09 Nov 2005, 17:55

Re: Poročanje o obrestih za posojilo

Odgovor Napisal/-a Janina1 » 23 Jan 2017, 07:21

Moje vprašanje se nanaša točno na primer opisan zgoraj-Darja? Samo da bi npr. bilo vrnjeno posojilo brez obračunanih obresti.
Ali je to dovoljeno?
Lepo vas pozdravljam.
Bodi zmeren na vseh področjih, tudi v zmernosti. Oskar Wilde 8)

slovan
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 7595
Pridružen: 11 Feb 2006, 17:10
Kraj: Ljubljana

Re: Poročanje o obrestih za posojilo

Odgovor Napisal/-a slovan » 23 Jan 2017, 08:25

Pogoj obresti je stvar medsebojne pogodbe (glej obligacijski zakonik). Če je dano posojilo brezobrestno je potrebno to izrecno napisati v pogodbi.
V gornjem primeru bi to pomenilo, da je posojilodajalec (lastnik, fizična oseba) dal družbi (posojilojemalec) posojilo brez obresti. Kolikor pa je v pogodbi določilo o obrestih in se le-te tudi nakažejo fizični osebi, pa je potrebno od teh obresti obračunati in plačati dohodnino. Tudi v primeru, ko je v pogodbi določilo o obrestih, pa se le-te "ne nakažejo" ob vračilu glavnice posojilodajalcu, se smatra, da se del vračila nanaša na obresti: naprej obresti, potem glavnica...... Zato: Sprememba pogodbe, ki jo je potrebno skleniti v pisni obliki.

Če pa je primer obraten: družba da lastniku posojilo brez obresti je poleg upoštevanja Obligacijskega zakonika potrebno upoštevati tudi Zakon o dohodnini/Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb: prikrito izplačilo dobička in plačilo dohodnine, boniteta .......

74. člen Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb:
7. prikrito izplačilo dobička, ki se opravi osebi, ki ima neposredno ali posredno v lasti najmanj 25 % vrednosti ali števila delnic ali deležev v kapitalu, upravljanju ali nadzoru izplačevalca ali obvladuje izplačevalca na podlagi pogodbe ali na način, ki se razlikuje od razmerij med nepovezanimi osebami. Za prikrito izplačilo dobička se šteje vsako nadomestilo, ki ga zagotovi izplačevalec osebi iz prejšnjega stavka, zlasti zagotovitev vseh oblik sredstev in opravljanje storitev, vključno z odpustom dolga, brez plačila ali po ceni, ki je nižja od primerljive tržne cene iz 16. in 17. člena tega zakona, ali plačila za nakup vseh oblik sredstev in storitev po ceni, ki je višja od primerljive tržne cene iz 16. in 17. člena tega zakona, ali plačila za sredstva in storitve, če sredstva niso bila prevzeta ali storitve niso bile opravljene. Za prikrito izplačilo dobička se štejejo tudi obresti na posojila, dana po nižji ali prejeta po višji obrestni meri, kot znaša priznana obrestna mera iz 19. člena tega zakona, in obresti od presežka posojil iz 32. člena tega zakona.

90. člen Zakona o dohodni:
(4) Kot dividende se po tem poglavju obdavčuje tudi:
1. prikrito izplačilo dobička, določeno v zakonu, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb;
2. dobiček, ki se razdeli v zvezi z dolžniškimi vrednostnimi papirji, ki zagotavljajo udeležbo v dobičku plačnika;
3. dohodek, ki ga zavezanec doseže na podlagi delitve dobička, čistega dobička ali prihodkov investicijskega sklada, ki niso zajeti z 81. členom tega zakona.

105. člen Zakona o dohodnini
10. vsako nadomestilo, ki ga imetnik deleža prejme na podlagi lastniškega deleža iz 90. člena tega zakona v plačniku, ki ne predstavlja zmanjšanja njegovega lastniškega deleža; za nadomestilo se šteje vsak proizvod, storitev ali druga ugodnost, ki jo imetniku deleža ali njegovemu družinskemu članu, na podlagi lastniškega deleža, zagotovi plačnik ali povezana oseba (po tem zakonu ali zakonu, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb) plačnika, ki se ne šteje za dohodek po III.6.2. poglavju tega zakona;


Če je lastnik hkrati zaposlen ali pa je lastnik/direktor in prejema dohodek iz zaposlitve/poslovodna pogodba pa se upošteva tisti del zakona, ki govori o boniteti:

43. člen Zakona o dohodnini
(5) Če delodajalec delojemalcu zagotovi posojilo brez obresti ali z obrestno mero, ki je nižja od tržne, se boniteta določi na podlagi tržne obrestne mere. Za tržno obrestno mero se šteje priznana obrestna mera, ki jo določi minister, pristojen za finance, na podlagi zakona, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb za potrebe določanja obresti med povezanimi osebami.


lp

Odgovori

Kdo je na strani

Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 1 gost