Prenehanje dejavnosti - prenos v gospodinjstvo

Moderator: Mirko Zbačnik

Odgovori
konec
Novinec
Novinec
Prispevkov: 4
Pridružen: 19 Mar 2009, 21:19

Prenehanje dejavnosti - prenos v gospodinjstvo

Odgovor Napisal/-a konec » 20 Mar 2009, 11:52

Pozdravljeni,
Prosim za pomoč pri prenehanju dejavnosti s.p., in sicer kot zavezanka za DDV, od leta 2004. Z 31.03.2009 bom zaprla dejavnost, ki jo opravljam (na točki VEM že sprožen postopek). Trenutno nimam nobenih odprtih terjatev in obveznosti, TRR je prazen, iz naslova poslovanja bo izguba, zaradi česar sem tudi zaprosila za zaprtje. Bilanco za 2008 bom oddala 31.03; bilanco za 2009 pa 30.04.

Ob začetku poslovanja nisem naredila nobenega prenosa osnovnih sredstev v s.p.; vsa sredstva (8 kom) so bila kupljena in amortizirana tekom opravljanja dejavnosti.

Pregledala sem večino foruma (na to temo je bilo kar nekaj napisano), vendar čisto konkretnega odgovora nisem zasledila. Polovica OS je v celoti amortiziranih, pol pa še ne. Ob zaprtju mora s.p., kolikor razumem, prenesti OS v gospodinjstvo ali pa nekomu tretjemu. Pri neamortiziranih sredstvih sem se odločila, da bom kot prodajno vrednost upoštevala neodpisano vrednost (prihodki na kontu 769), kjer bom obračunala tudi DDV (torej izdaja računa).
Težavo imam pri amortiziranih, katerih knjigovodska vrednost je enaka 0, ki pa jih kolikor razumem zakon o dohodnini, moram ovrednotiti po tržni vrednosti. Ali lahko torej za ena OS izberem en postopek, za druga pa drugi? Ali moram od amortiziranih ravno tako obračunati DDV (zadnje sredstvo je bilo kupljeno 31.05.2005)? Če ja, na kakšen način – od neto prodajne vrednosti ali po kakšnem drugem ključu? Olajšava za investiranje je bila nazadnje izkoriščena na davčnem obračunu za 2005 – kolikor sem brala mora preteči vsaj tri leta, sicer je treba tudi olajšavo poračunat.

Prosim še za pomoč pri kontiranju.
Konto 040 = 1.000
Konto 050 = 800
neodpisana vrednost = 200
Ali so pravilne naslednje knjižbe:
120: D 240
769: K 200
260: K 40
040: K 1.000
050: D 800
920: D 200 (najbolj me matra ta knjižba, ali gre neodpisana vrednost na konto pritokov/odtokov?)

Za odgovor bi vam bila resnično hvaležna, ker ne vem več, na koga naj se obrnem. Upam, da nisem preveč zakomplicirala.
Lp.

konec
Novinec
Novinec
Prispevkov: 4
Pridružen: 19 Mar 2009, 21:19

Odgovor Napisal/-a konec » 20 Mar 2009, 13:52

Še malce sem prebrskala po forumu in prišla do ugotovitev, kako poknjižiti:

- neamortizirana sredstva - prenos v gosp. po neodpisani vrednosti:
120: D 240
050: K 200
260: K 40
likvidacija
040: K 1.000
050: D 1.000
920: te knjižbe sploh ni
Glede na to, da je prodajna vrednost = neodpisani vrednosti, ni nobenega prihodka

- amortizirana sredstva - prenos v gosp. po tržni vrednosti
Prodajna vrednost = tržni vrednosti, ki se knjiži na 769, torej:
120: D 100
769: K 100
Tukaj me še vedno bega DDV - ga moram obračunat al ne, glede na to, da so sredstva v celoti amortizirana in torej "izrabljena" ob opravljanju dejavnosti?

Ali so gornje knjižbe ok? Mi lahko kdo prosim pomaga?
Hvala.

slovan
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 7837
Pridružen: 11 Feb 2006, 17:10
Kraj: Ljubljana

Odgovor Napisal/-a slovan » 20 Mar 2009, 15:51

Prenosi v gospodinjstvo ob prenehanju opravljanja dejavnosti se ne izvedejo na takšen način - jih ne evidentirate (knjižite) v poslovnih knjigah in tudi ne izdajate računa sama sebi!!!!.
Ovrednotenje sredstev po tržni vrednosti in s tem ustrezna razlika (med tržno vrednostjo in neodpisano vrednostjo) se prikaže le v obračunu davka od dejavnosti v zap. 3.1.: povečanje prihodkov zaradi transfernih cen med povezanimi osebami ( v skladu z 51. členom Zakona o dohodnini se prenosi med podjetjem in gospodinjstvom štetejo za transakcije med povezanimi osebami - tam pa veljajo transferne cene). To velja za vsa sredstva: tako tista, ki imajo sedanjo vrednost nič, kot tudi tista, ki še imajo sedanjo vrednost.
DDV: Za vsa osnovna sredstva, ki jih prenašate v gospodinjstvo (gre za spremembo pogojev obdavčitve, ki nastane s prenehanjem obdavčljive dejavnosti pred potekom 5 let, ki velja opremo) in ste pri nabavi upoštevali odbitni DDV, morate le-tega popraviti na podlagi 69. člena Zakona o davčku na dodano vrednost. Način kako to izpeljete je naveden v 111. členu Pravilnika o izvajanju davka na dodano vrednost:

Copy 111. člena:
»(1) V skladu z drugim in tretjim odstavkom 69. člena ZDDV-1 se šteje, da je obdobje popravka začelo teči na dan, ko je zavezanec v svojem knjigovodstvu ugotovil znesek pravice do odbitka vstopnega davka oziroma ugotovil, da te pravice nima.
(2) Posamezno leto obdobja popravka teče 12 mesecev od dneva, določenega v skladu s prejšnjim odstavkom.
(3) V letu, v katerem je prišlo do spremembe pogojev, se popravek odbitka DDV ugotovi v davčnem obračunu za tisto davčno obdobje, v katerem je prišlo do spremembe pogojev, in sicer v znesku, ki je sorazmeren številu dni do konca tega dvanajstmesečnega obdobja popravka.
(4) Davčni zavezanec ugotovi znesek odbitka, ki ga mora popraviti tako, da najprej ugotovi, kolikšen znesek DDV, ki je bil ob nabavi priznan kot odbitek DDV, oziroma kolikšen znesek DDV, ki ob nabavi ni bil priznan kot odbitek DDV, je sorazmeren enemu dnevu. Ta znesek ugotovi na naslednji način:

znesek DDV, ki je bil ob nabavi priznan (oziroma ki ni bil priznan) kot odbitek DDV
-------------------------------------------------------------------------------------
(5 let ali 20 let) x 365 dni
(5) Davčni zavezanec ugotovi znesek popravka v skladu s tretjim odstavkom tega člena tako, da znesek, ki ga ugotovi v skladu s prejšnjim odstavkom, zaokroži na dve decimalki in pomnoži s številom dni, ki so preostali od dneva spremembe pogojev do zadnjega dne tega leta obdobja popravka.
(6) Davčni zavezanec, ki določa odbitek DDV na podlagi odbitnega deleža, kot znesek odbitka DDV iz četrtega odstavka tega člena upošteva znesek odbitka, ki ga izračuna po končnem odbitnem deležu za preteklo leto.
(7) V letih, ki sledijo letu, v katerem je prišlo do zadnje spremembe pogojev za odbitek davka, se popravek odbitka davka opravi v davčnem obračunu za tisto davčno obdobje, v katerem začne teči novo dvanajstmesečno obdobje popravka.«.

Bilanca stanja na dan zapiranja ima vse podatke o sredstvih in obveznostih, ki so v s.p.-ju en dan pred zapiranjem - zato bodo v njej še vse vrednosti sredstev, ki jih prenašati iz podjetja v gospodinjstvo.

lp

konec
Novinec
Novinec
Prispevkov: 4
Pridružen: 19 Mar 2009, 21:19

Odgovor Napisal/-a konec » 20 Mar 2009, 21:46

Slovan, hvala lepa za tako izčrpen odgovor. Ko bi mi vsaj pomagal, samo še bolj me je zmedel.... Sem mislila, da mi je že vse jasno, pa sem spet na začetku.
Če ima bilanca stanja na dan zapiranja vse podatke o sredstvih in obveznostih, ki so v s.p.-ju en dan prej zapiranjem, kakšen je potem izkaz uspeha? Ali so v njem vključeni prevrednotovalni prihodki od prenosa OS ali ne? Potemtakem do tako imenovane likvidacije OS sploh ne pride?
Kaj pa obrazec DDV-O, le-ta bi moral tudi vključevati prihodke iz naslova "prodaje" oz. prenosa OS? In če jih vključuje, jih je potrebno potem tudi nekam poknjižiti?
Resnično, čisto nič mi ni več jasno! Nobenega prenosa ni potrebno knjižiti?

slovan
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 7837
Pridružen: 11 Feb 2006, 17:10
Kraj: Ljubljana

Odgovor Napisal/-a slovan » 21 Mar 2009, 18:25

V izkaz poslovnega izida vključite vse poslovne dogodke do dneva prenehanja opravljanja dejavnosti. Če boste osnovna sredstva prodali tretjim osebam pred datumom prenehanja, potem je učinek prodaje še vključen v IPI (prevrednotovalni poslovni prihodki v zvezi z osnovnimi sredstvi AOP 059). In ker boste pri prodaji zaračunali DDV - tudi ni poračuna DDV-ja za spremembe obdavčevanja. Prodana osnovna sredstva nato tudi izknjižite iz analitične evidence osnovnih sredstev in iz registra osnovnih sredstev.

Druga osnovna sredstva, ki jih niste prodali: obračunali boste amortizacijo do dneva prenehanja (strošek amortizacije v IPI-ju) in sedanjo/neodpisano vrednost boste vključili v bilanco stanja na dan pred zapiranjem/prenehanjem opravljanja dejavnosti (torej ne pride do likvidacije osnovnih sredstev v klasičnem smislu, saj jih v celotnem znesku, ki vam je ostal prenesete v zasebnikovo gospodinjstvo).

Vsa neprodana osnovna sredstva, ne glede na njigovo knjigovodsko vrednost -( sedanjo vrednost) prenesete v gospodinjstvo, vendar se to dogaja po datuma prenehanja dejavnosti, zato sestavljajo vrednost osnovnih sredstev v bilanci stanja (če seveda še imajo vrednost). Ker se prenosi iz podjetja v gospodinjstvo (razen izjem iz 51. člena Zakona o dohodnini - prenešena v podjetje iz gospodnjstva ob pričetku opravljanja dejavnosti) smatrajo za poslovanje med povezanimi osebami, morate za potrebe davčnega obračuna, popraviti prihodke (tega ne knjižimo nikamor, le v davčnem obračunu povečamo davčno osnovo). Prihodki vam predstavlja: pozitivna razlika med sedanjo vrednostjo osn. sredstva in njegovo tržno vrednostjo: tržna vrednost OS je 100€, sedanja vrednost je 80€, pozitivna razlika je 20€, ki povečuje davčno osnovo v zap. 3.1. davčnega obračuna. Pa še obratni primer: tržna vrednost je 80€, knjigovodska vrednost je 100€, negativna razlika je 20€, ki se ne vpiše v davčni obračun - se ne popravlja davčna osnova.

Neprodana osnovna sredstva, nabavljena v sistemu DDV-ju, pri katerih še ni preteklo 5 let od odbitka DDV-ja, morate tega popraviti glede na obdobje, ki še manjka do 5 let. Znesek, ki ga izračunate še knjižite v poslovne knjige, saj je obveznost nastala ob prenehanju s.p.-ja.

Kar pa se bo dogajalo po dnevu zapiranja: plačilo dohodnine, DDV-ja, sprmemb na TRR---- pa ni več predmet evidentiranja v poslovnih knjigah podjetnika.

Sicer pa: zamislite si, da je dan prenehanja dejavnosti enako kot dan bilanciranja, to je 31.12.... v bilanco stanja vpišete stanje sredstev in obveznosti, v izkaz poslovnega izida vse prihodke in odhodke, ki so nastali do dneva bilanciranja (datum prenehanja), davčni obračun popravite le v delu, ki se nanaša na transferne cene, popravite DDV----

lp

konec
Novinec
Novinec
Prispevkov: 4
Pridružen: 19 Mar 2009, 21:19

Odgovor Napisal/-a konec » 21 Mar 2009, 23:32

Slovan, ponovna hvala. Zdaj mi je bolj razumljivo. Glede na to, da opreme ne potrebujem in da imam tudi možnost prodati 3. osebam, se bom verjetno odločila za to varianto, je bolj preprosta (vsaj kolikor razumem). Resnično sem vam hvaležna za vaše odgovore.

Bi pa prosila še za en neodvisen odgovor na vprašanje:
S.p. ni zaposloval delavcev (popoldanska dejavnost), zato so vsi potni stroški pisani name, kot nosilca dejavnosti. Nekaj dela je v lanskem letu opravila tudi moja mama. Ali je lahko tudi ona nosilec potnih nalogov, v kolikor se z njo sklene pogodba o delu (vendar brez plačila)? Naj omenim še to, da je sicer ona tudi zastopnik podjetja.

Tako, izčrpala sem svoje dvome. Hvala v naprej za pomoč.

Lep preostanek vikenda.

slovan
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 7837
Pridružen: 11 Feb 2006, 17:10
Kraj: Ljubljana

Odgovor Napisal/-a slovan » 22 Mar 2009, 10:41

Mama ne more biti nosilec stroška brez sklenjene pogodbe npr. o prokuri (ali podobno), v kateri določite vrsto povračil stroškov, ki jih lahko prejme po tej pogodbi... Ker spadajo dohodki iz pogodbe o prokuri med dohodke iz zaposlitve - se na te dohodke lahko vežejo tudi povračila stroškov, ki so neobdavčena, do višine iz uredbe. Vendar morate biti pazljivi katera dela je opravila mama: kot zastopnik ali kaj drugega? Če boste potne naloge vezali na zastopanje je pravilno, če pa jih boste vezali za kakšno drugo opravljeno delo, ki bi ga lahko opredelili kot opravljeno storitev npr. po podjemni pogodbi (navajate pogodbo o delu), pa bi bil znesek povračil obdavčen po zakonu o dohodnini (25% davčni odtegljaj).......posebni davek od osebnih prejemkov (25%), prispevek za pok.inv. zavarovanje po stopnji 6%...

Da, prodaja sredstev je za vas najboljša rešitev, saj s tem odpade ugotavljanje razlik za davek iz dejavnosti kot tudi razlik, ki izhajajo iz spremembe obdavčitve (DDV).

lp

kocka
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 40
Pridružen: 14 Nov 2004, 12:44

Odgovor Napisal/-a kocka » 03 Apr 2009, 08:33

Tudi jaz imam vprašanje na to temo.
Zasebnik se je 7.3.2009 odjavil na SPIZ-u zaradi upokojitve. Na kateri dan naj bo zaključena bilanca 6.3. ali 7.3.2009?

Ima tudi osnovna sredstva, ki jih bo prenesel v gospodinjstvo. Od teh moramo poračunati DDV do 5 let. Kam knjižimo ta znesek DDV pri dvostavnem knjigovodstvu - obveznost do DDV ki se mora v bilanci izkazati - kaj je protikonto.

Hvala za odgovore in lep dan.

silver
Novinec
Novinec
Prispevkov: 8
Pridružen: 27 Jan 2005, 15:51

Odgovor Napisal/-a silver » 25 Apr 2009, 09:19

lep pozdrav ... :)

Tudi sam se sedajle srečujem z zapiranjem s.p. in prenosi v gospodinjstvo. Zgorne razlage so mi bile v veliko pomoč. Sredstva, ki niso bila odprodana, sem ovrednotil po tržni vrednosti in prikazal razliko kot prihodke iz naslova transf.cen med povezanimi osebami .

Se mi pa nekoliko zatika pri popravkih odbitnega DDV zaradi pravila 5 oz 20 let... takole jaz razumem zadevo ... poenostavljen primer :

OS nabavljeno pred natanko tremi leti
odbitni DDV = 500

izračun popravka = (500*(2/5) = 200

Torej je popravek sorazmeren preostalemu obdobju do preteka petih (20) let ? Popravek se poknjiži in prikaže na obrazcu DDV-o kot zmanjšanje odbitka pod ustrezno zap. št. od 41 dalje ...?

Sem si prav razložil ? :sodobren:

Darija
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 61
Pridružen: 07 Apr 2003, 12:22
Kraj: Slovenia

Re: Prenehanje dejavnosti - prenos v gospodinjstvo

Odgovor Napisal/-a Darija » 05 Jul 2010, 09:31

Jaz tudi zapiram dejavnost pa imam OS, ki še niso amortizirana (dejavnost sem opravljala 2 leti) in jih prenešam v gopodinjstvo. Mi lahko kdo napiše kako to zadevo poknjižim. Hvala in lep pozdrav.

vesnak
Računovodski mojster
Računovodski mojster
Prispevkov: 833
Pridružen: 18 Maj 2004, 11:39
Kraj: Celje

zapiranje dejavnosti-osnovna sredstva-ddv

Odgovor Napisal/-a vesnak » 22 Jul 2013, 01:48

Vsa neprodana osnovna sredstva, ne glede na njigovo knjigovodsko vrednost -( sedanjo vrednost) prenesete v gospodinjstvo, vendar se to dogaja po datuma prenehanja dejavnosti, zato sestavljajo vrednost osnovnih sredstev v bilanci stanja (če seveda še imajo vrednost). Ker se prenosi iz podjetja v gospodinjstvo (razen izjem iz 51. člena Zakona o dohodnini - prenešena v podjetje iz gospodnjstva ob pričetku opravljanja dejavnosti) smatrajo za poslovanje med povezanimi osebami, morate za potrebe davčnega obračuna, popraviti prihodke (tega ne knjižimo nikamor, le v davčnem obračunu povečamo davčno osnovo).
[b]....""kako ugotavljate v današnjem času tržno vrednost?" če imaš tega veliko je to ogromno dela, za finančni efekt ? za mene je tržna vrednost tista vrednost po kateri bi lahko prodala opremo; dokler pa ne prodam zadeve, ne vem po kakšni ceni bi jo sploh uspela prodati. kaj uporabljate za ključ izračuna tržne vrednosti?""[/b]


Neprodana osnovna sredstva, nabavljena v sistemu DDV-ju, pri katerih še ni preteklo 5 let od odbitka DDV-ja, morate tega popraviti glede na obdobje, ki še manjka do 5 let. Znesek, ki ga izračunate še knjižite v poslovne knjige, saj je obveznost nastala ob prenehanju s.p.-ja.
[b]...."" v skladu z obvestilom DURSa z dne 4.3.13 sem naredila izračun DDVja. ne vem pa kam knjižiti ta DDV ? ali gre to v stroške (davčno priznano?) konto breme ??? /konto dobro 260; kaj pa v DDVO ? vpišete osnovo v zaporedno 11 ?[/b]

ZALOŽNIK
Novinec
Novinec
Prispevkov: 4
Pridružen: 02 Avg 2013, 08:21

Re: Prenehanje dejavnosti - prenos v gospodinjstvo

Odgovor Napisal/-a ZALOŽNIK » 28 Jan 2020, 11:11

Spoštovana ga Slovan,
prosim, povejte kako se knjiži popravek DDV za nepremičnino?


Hvala in lep dan želim!

Odgovori