Splošni prevretovalni popravek kapitala

Moderator: Mirko Zbačnik

Odgovori
luvi
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 73
Pridružen: 28 Sep 2010, 15:54

Splošni prevretovalni popravek kapitala

Odgovor Napisal/-a luvi » 21 Mar 2014, 09:53

V letu 2002 je podjetje (d.o.o.) preneslo del dobička na konto 916 - Splošni prevretovalni popravek kapitala in sicer je porazdeljen na analitične konte za vsakega solastnika (kto, /961-1,/961-2 ...). V letošnjem letu ima podjetje izgubo, na nerazporejenem dobičku prejšnjih let (kto /930) pa je znesek manjši, kot znaša izguba v letu 2013.
Ali je potrebno (oz. se sme) pokrivat izgubo ne le iz 930 ampak tudi iz 916?

slovan
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 7833
Pridružen: 11 Feb 2006, 17:10
Kraj: Ljubljana

Re: Splošni prevretovalni popravek kapitala

Odgovor Napisal/-a slovan » 21 Mar 2014, 13:10

Kopirala vam člene Zakona o gospodarskih družbah, ki se nanašajo na vaše vprašanje (menim, da boste sami našli odgovor):
64. člen
(rezerve)
(1) Kot kapitalske rezerve (obveznosti do virov sredstev – postavka A.II.) se izkažejo:
1. zneski, ki jih družba pridobi iz vplačil, ki presegajo najmanjše emisijske zneske delnic ali zneske osnovnih vložkov (vplačani presežek kapitala),
2. zneski, ki jih družba pridobi pri izdaji zamenljivih obveznic ali obveznic z delniško nakupno opcijo nad nominalnim zneskom obveznic,
3. zneski, ki jih dodatno vplačajo družbeniki za pridobitev dodatnih pravic iz deležev,
4. zneski drugih vplačil družbenikov na podlagi statuta (na primer naknadna vplačila družbenikov),
5. zneski na podlagi poenostavljenega zmanjšanja osnovnega kapitala ali zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom deležev,
6. zneski na podlagi odprave splošnega prevrednotevalnega popravka kapitala.
(3) Družba mora oblikovati zakonske rezerve v taki višini, da je vsota zneska zakonskih rezerv in kapitalskih rezerv iz 1. do 3. točke prvega odstavka tega člena enaka 10% ali v statutu določenem višjem odstotku osnovnega kapitala.

10) Kapitalske rezerve in zakonske rezerve (vezane rezerve) se smejo uporabiti samo pod navedenimi pogoji:
1. če skupni znesek teh rezerv ne dosega z zakonom ali statutom določenega odstotka osnovnega kapitala, se lahko uporabijo samo za:
- kritje čiste izgube poslovnega leta, če je ni mogoče pokriti v breme prenesenega čistega dobička ali drugih rezerv iz dobička;
- kritje prenesene izgube, če je ni mogoče pokriti v breme čistega dobička poslovnega leta ali drugih rezerv iz dobička;
2. če skupni znesek teh rezerv presega z zakonom ali statutom določeni odstotek osnovnega kapitala, se lahko te rezerve v presežnem znesku uporabijo za:
- povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe;
- kritje čiste izgube poslovnega leta, če je ni mogoče pokriti v breme prenesenega čistega dobička in če se hkrati ne uporabijo rezerve iz dobička za izplačilo dobička družbenikom,
ali
- kritje prenesene čiste izgube, če je ni mogoče pokriti v breme čistega dobička poslovnega leta in če se hkrati ne uporabijo rezerve iz dobička za izplačilo dobička družbenikom.


lp

luvi
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 73
Pridružen: 28 Sep 2010, 15:54

Re: Splošni prevretovalni popravek kapitala

Odgovor Napisal/-a luvi » 21 Mar 2014, 15:04

Če sem prav razumel, torej lahko, ni pa nujno?
Zanima me le še, če morajo o pokrivanju tekoče izgube s sredstvi kapitalskih rezerv (Zakonske rezerve v višini 10% kapitala ostanejo "nedotaknjene") odločiti družbeniki na skupščini.

slovan
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 7833
Pridružen: 11 Feb 2006, 17:10
Kraj: Ljubljana

Re: Splošni prevretovalni popravek kapitala

Odgovor Napisal/-a slovan » 22 Mar 2014, 17:05

Izgubo boste krili najprej iz nerazporejenega dobička preteklih let, razliko pa iz kapitalskih rezerv.

Obravnava na organih je opredeljena v ZGD:
505. člen
(odločanje družbenikov)
Družbeniki odločajo o:
- sprejetju letnega poročila in uporabi bilančnega dobička;
- zahtevi za vplačilo osnovnih vložkov;
- vračanju naknadnih vplačil;
- delitvi in prenehanju poslovnih deležev;
- postavitvi in odpoklicu poslovodij;
- ukrepih za pregled in nadzor dela poslovodij;
- postavitvi prokurista in poslovnega pooblaščenca;
- uveljavljanju zahtevkov družbe proti poslovodjem ali družbenikom v zvezi s povračilom škode,
nastale pri ustanavljanju ali poslovodenju;
- zastopanju družbe v sodnih postopkih proti poslovodjem, in
- drugih zadevah, za katere tako določa ta zakon ali družbena pogodba.

508. člen
(sklic skupščine družbenikov)
Skupščino skliče poslovodja:
- če naj družbeniki odločajo o zadevah iz 505. člena tega zakona;
- če je to nujno za interese družbe;
- če se z letno bilanco ali bilanco med poslovnim letom ugotovi, da je izgubljena polovica osnovnega kapitala;
- v drugih primerih, določenih z zakonom ali družbeno pogodbo

lp

Odgovori