POJASNILA K IZKAZOM - AJPES

Moderator: Mirko Zbačnik

Odgovori
bobek
Računovodja
Računovodja
Prispevkov: 254
Pridružen: 05 Jun 2010, 15:41

POJASNILA K IZKAZOM - AJPES

Odgovor Napisal/-a bobek » 21 Feb 2017, 10:50

Ali ima kdo kakšen vzorec pojasnila k izkazom za zaključna poročila 2016? Lepo prosim.

Gordana
Računovodja
Računovodja
Prispevkov: 394
Pridružen: 02 Jun 2003, 17:35
Kraj: Jesenice

Re: POJASNILA K IZKAZOM - AJPES

Odgovor Napisal/-a Gordana » 01 Mar 2017, 15:45

Na strani AJPES piše kaj je potrebno pojasniti: - mene pa zanima 8. točka vezano na 65. člen?? Kaj je to mišljeno??
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V skladu z 69. členom ZGD-1 morajo mikro in majhne družbe prikazati pojasnila v prilogi k izkazom v vrstnem redu, po katerem so postavke prikazane v bilanci stanja in izkazu poslovnega izida in pri tem upoštevati slovenske računovodske standarde. Družba mora v prilogi razkriti:
1.sprejete računovodske usmeritve;
2.kadar se opredmetena osnovna sredstva merijo po revaloriziranih zneskih, tabelo, ki kaže: ◦gibanja v revalorizacijski rezervi v poslovnem letu z razlago davčne obravnave tam navedenih postavk in
◦knjigovodsko vrednost v bilanci stanja, ki bi bila pripoznana, če opredmetena osnovna sredstva ne bi bila revalorizirana;

3.kadar se finančni instrumenti ali sredstva merijo po pošteni vrednosti: ◦pomembne predpostavke, na katerih temeljijo valorizacijski modeli in tehnike, kadar so bile poštene vrednosti določene v skladu z drugo alinejo tretjega odstavka 67. člena tega zakona;
◦za vsako kategorijo finančnih instrumentov ali sredstev pošteno vrednost, spremembe vrednosti, ki so neposredno vključene v izkaz poslovnega izida, in spremembe, ki so vključene v rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti;
◦za vsak razred izvedenih finančnih instrumentov podatke o obsegu in vrsti instrumentov, vključno s pomembnimi pogoji, ki lahko vplivajo na znesek, časovni okvir in zanesljivost prihodnjih denarnih tokov;
◦tabelo, ki kaže gibanja v rezervah, nastalih zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti med poslovnim letom;

4.skupni znesek pogojnih finančnih obveznosti, ki niso vključene v bilanci stanja, če so ti podatki pomembni za oceno finančnega položaja družbe. Pri tem morajo biti ločeno izkazane obveznosti iz izplačila pokojnin in obveznosti do družb v skupini;
5.višino vseh obveznosti, ki so zavarovane s stvarnim jamstvom (zastavno pravico in podobno), s podatki o obliki in načinu zagotovitve stvarnega jamstva, ločeno za vsako postavko obveznosti iz prvega, drugega, tretjega ali petega odstavka 65. člena tega zakona;
6.predujme in posojila, ki jih je družba ali njena odvisna družba odobrila članom poslovodstva, članom nadzornega sveta, drugim delavcem družbe in zaposlenim na podlagi pogodbe, za katero ne velja tarifni del kolektivne pogodbe, z navedbo obrestnih mer, glavnih pogojev in vseh zneskov, ki so bili odplačani odpisani ali odpuščeni, ter poroštva družbe za obveznosti teh oseb, z navedenimi podatki, ločeno za vsako od teh skupin oseb;
7.znesek in naravo posameznih postavk prihodkov ali odhodkov izjemnega obsega ali pomena;
8.višino vseh obveznosti z rokom dospelosti daljšim od petih let, ločeno za vsako postavko obveznosti iz prvega, drugega, tretjega ali petega odstavka 65. člena tega zakona;
9.povprečno število zaposlenih in,
10.če ima družba lastne deleže ali je med poslovnim letom imela lastne deleže: ◦število, znesek in delež lastnih deležev v osnovnem kapitalu, ki jih je družba ali tretja oseba za račun družbe pridobila ali odtujila v poslovnem letu, datum njihove pridobitve, razlog za pridobitev ali odtujitev lastnih deležev in denarno vrednost nasprotne dajatve;
◦število, znesek in delež lastnih deležev v osnovnem kapitalu, ki jih je družba ali tretja oseba za račun družbe v poslovnem letu sprejela v zastavo;
◦skupno število, skupni znesek in skupni delež lastnih deležev v osnovnem kapitalu, katerih imetnik je družba ali tretja oseba za račun družbe in jih ima v zastavi družba ali tretja oseba za račun družbe na bilančni presečni dan letne bilance stanja
Gordana

slovan
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 7800
Pridružen: 11 Feb 2006, 17:10
Kraj: Ljubljana

Re: POJASNILA K IZKAZOM - AJPES

Odgovor Napisal/-a slovan » 02 Mar 2017, 08:49

Gordana napisal/-a:
01 Mar 2017, 15:45
8.višino vseh obveznosti z rokom dospelosti daljšim od petih let, ločeno za vsako postavko obveznosti iz prvega, drugega, tretjega ali petega odstavka 65. člena tega zakona;
Prvi, drugi, tretji ali peti odstavek 65. člena se nanaša na oblike bilance stanja glede na velikost družbe:
- prvi odstavek = splošno oziroma velike družbe
- 2. odstavek: srednje družbe
- 3. odstavek: majhne družbe
- 5. odstavek = zabilančne potencialne obveznosti
Majhna ali mikro družba mora razkriti vse obveznosti, katerih rok je daljši od pet let ne glede na vrsto obveznosti. To bi v bistvu pomenilo, da kolikor imate v bilanci stanja izkazane dolgoročne obveznosti (poslovne ali finančne), ste jih dolžni razkriti: znesek, obrestna mera, zapadlost po letih, kreditodajalca, namen .....
Zabilančne obveznosti:
(5) Kot zabilančne potencialne obveznosti je treba izkazati obveznosti iz poroštev in drugih jamstev, ki niso izkazane kot obveznosti v bilanci stanja. Te potencialne obveznosti je treba razčleniti po vrstah jamstev z navedbo morebitnih stvarnih jamstev. Ločeno je treba izkazati obveznosti iz naslova poroštev in drugih jamstev do družb v skupini.
Če jamčite za obveznosti katere družbe v skupini ali pa tudi do drugih pravnih ali fizičnih oseb, navedete enake podatke, kot bi imeli prikazano svojo obveznost. Kolikor se konkretno jamstvo nanaša npr. na stvarno premoženje: zastavljena nepremičnina za obveznosti tretje osebe (bodisi v skupini ali pa tudi ne): navedbo nepremičnine, parcelna številka nepremičnine, vrednost zastavljene nepremičnine, znesek jamstva oziroma obveznosti na katero se nanaša zastava, zapadlost, obrestna mera itd.......

Mikro družbe pa lahko upoštevajo tudi 70. a člen ZGD in razkrijejo le podatke, ki jih zahteva ta člen. Pogoj je le, da ne smejo vrednotiti računovodskih postavk po načelu poštene vrednosti.
70.a člen
(poseben režim za mikro družbe)
(1) Mikro družbe, ki so hkrati kapitalske družbe, niso dolžne izdelati prilog k izkazom, vendar morajo na koncu bilance stanja razkriti informacije iz 4., 5., 6. in 10. točke drugega odstavka 69. člena tega zakona.
(2) Če mikro družba uporabi izjemo iz prejšnjega odstavka tega člena, ne sme vrednotiti računovodskih postavk v skladu z načelom poštene vrednosti, ampak v skladu z načelom izvirne vrednosti, kot je določeno v 4. točki prvega odstavka 67. člena tega zakona. Šteje se, da računovodski izkazi izkazujejo resničen in pošten prikaz premoženja in obveznosti družbe, njenega finančnega položaja ter poslovnega izida.

priponka
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 49
Pridružen: 30 Maj 2014, 08:57

Re: POJASNILA K IZKAZOM - AJPES

Odgovor Napisal/-a priponka » 02 Mar 2017, 08:52

Jaz sem lepo po vrsti , po točkah napisala kar je navedeno razen pod točko 3 sem pustila prazno ker vrednotimo rač. postavke po načelu izvirne vrednosti.

Gordana
Računovodja
Računovodja
Prispevkov: 394
Pridružen: 02 Jun 2003, 17:35
Kraj: Jesenice

Re: POJASNILA K IZKAZOM - AJPES

Odgovor Napisal/-a Gordana » 02 Mar 2017, 09:10

Slovan, hvala za izčrpno pojasnilo. Za nas računovodje spet seveda samo dodatno delo :(
Gordana

Tinka72
Nov član
Nov član
Prispevkov: 25
Pridružen: 23 Dec 2016, 13:16

Re: POJASNILA K IZKAZOM - AJPES

Odgovor Napisal/-a Tinka72 » 03 Mar 2017, 17:55

Če ste mikro družba
Neinvesticijska

Potem se pojasnilom lahko ognete :D

MatejaFR
Računovodski vajenec
Računovodski vajenec
Prispevkov: 185
Pridružen: 16 Maj 2011, 14:23

Re: POJASNILA K IZKAZOM - AJPES

Odgovor Napisal/-a MatejaFR » 23 Mar 2017, 12:53

Pozdravljeni,

še nekaj vprašanj glede tega:
-Mikro družba
-izvirne vrednosti
-pojasnila k izkazom ali razkritje informacij??

Če označiš razkritje informacij se odpre en kup oken pod podatki bilanca.

Pojasnila k izkazom torej? Ampak nikjer ni napisano, da ni potrebno za mikro družbe-neivesticijske oddajati teh pojasnil.? Kako se jim torej ognemo?

Hvala.
LP

lelika
Računovodja
Računovodja
Prispevkov: 466
Pridružen: 19 Okt 2009, 15:25

Re: POJASNILA K IZKAZOM - AJPES

Odgovor Napisal/-a lelika » 23 Mar 2017, 15:34

Označite razkritje informacij. Pojavi se le pet okenc pod bilanco stanja.

lp

SaraB
Novinec
Novinec
Prispevkov: 4
Pridružen: 16 Feb 2016, 14:37

Re: POJASNILA K IZKAZOM - AJPES

Odgovor Napisal/-a SaraB » 28 Mar 2017, 12:00

Pozdravljeni!

Ali se pod pogojne finančne obveznosti, ki niso vključene v BS , (69. člen ZGD-1 iz točke 4) vpisujejo tudi izdane menice, izvršnice, kavcijsko zavarovanje,..

Hvala in LP

capa1
Računovodja
Računovodja
Prispevkov: 545
Pridružen: 27 Jan 2006, 10:05

Re: POJASNILA K IZKAZOM - AJPES

Odgovor Napisal/-a capa1 » 20 Mar 2018, 12:11

....višino vseh obveznosti z rokom dospelosti daljšim od petih let....

Ali so tu mišljene samo zastarane obveznosti? Kako pa je s prejetim posojilom? Prejeli smo ga leta 2010, zapadlost pa je leta 2020. Je potrebno tudi to poročati, čeprav še obveznost ni zastarana, je pa stara več kot 5 let?
Hvala za pomoč. :szardi:
LP

slovan
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 7800
Pridružen: 11 Feb 2006, 17:10
Kraj: Ljubljana

Re: POJASNILA K IZKAZOM - AJPES

Odgovor Napisal/-a slovan » 21 Mar 2018, 12:02

..Vse obveznosti z rokom zapadlosti več kot 5 let: Ne govori o zastaranih obveznosti, ker le-te so že zapadle!!!, ampak podatke o obveznostih, kjer je rok vračila/zapadlosti daljši od 5 let: zapadlost v 6 letih....

lp

capa1
Računovodja
Računovodja
Prispevkov: 545
Pridružen: 27 Jan 2006, 10:05

Re: POJASNILA K IZKAZOM - AJPES

Odgovor Napisal/-a capa1 » 21 Mar 2018, 13:25

Aha, najlepša hvala. Potem pa bo to potrebno razkriti.
Hvala, Slovan.
LP

Odgovori