knjženje


Moderator: Mirko Zbačnik

Odgovori
finančno
Novinec
Novinec
Prispevkov: 1
Pridružen: 18 Jan 2017, 14:45

knjženje

Odgovor Napisal/-a finančno » 18 Jan 2017, 15:18

Pozdravljeni,
potrebujem pomoč in sicer kako naj knjižim poslovne dogodke sledeče naloge:
Nabavna vrednost zgradbe je 50,000.000, Amortizacijski popravek zgradbe je 12,500.000, Knjigovodska vrednost je 37500.000. Knjižit morem po prevrednoteju modela. Knjigovodska vrednost zgradbe se poveča na pošteno vrednost za 3,750.000 (10%) po stanju 31. 12 na koncu 10 leta dobe koristnosti. Celotna doba koristnosti je 40 let.
Kako naj analiziram in knjižim poslovne dogodke? ter kako se obračuna amortizacija zgradbe v 11. letu. To nalogo potrebujem za izpit na faksu.
Hvala za odgovor!

silba
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 49
Pridružen: 24 Jul 2015, 18:09

Re: knjženje

Odgovor Napisal/-a silba » 18 Jan 2017, 20:42

In na katrem faksu je ta naloga. Ali vam niso najprej razložili, kako to gre.

slovan
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 7848
Pridružen: 11 Feb 2006, 17:10
Kraj: Ljubljana

Re: knjženje

Odgovor Napisal/-a slovan » 19 Jan 2017, 09:33

Ne glede na to, da gre v vprašanju za čisti teoretični »model«, je mogoče sklepati, da boste uporabili še stare računovodske standarde (iz leta 2006) in sicer SRS 1.28a. V nadaljevanju poglejte besedilo standarda (tako iz leta 2006 kot trenutno veljavnega 2016), ki govori o uporabi modela prevrednotenja

SRS 2016 od 01.01.2017 dalje
SRS 2016/1.35. Kadar se opredmeteno osnovno sredstvo prevrednoti po modelu revaloriziranja, se na dan revaloriziranja amortizacijski popravek vrednosti izloči v breme nabavne oziroma revalorizirane nabavne vrednosti sredstva in se čisti knjigovodski znesek revalorizira na novo pošteno vrednost, ki postane nova revalorizirana vrednost, od katere se obračunava amortizacija.
Znesek preračuna v zvezi z izločitvijo amortizacijskega popravka vrednosti in revaloriziranjem na novo pošteno vrednost povečuje ali zmanjšuje knjigovodsko vrednost.
SRS 2016/1.34. Poštena vrednost se ugotavlja v skladu s SRS 16 – Ugotavljanje in merjenje poštene vrednosti.

SRS 2006 veljavni do 31.12.2016
SRS 2006/1.28. Kadar se opredmeteno osnovno sredstvo prevrednoti po modelu prevrednotenja, se na dan prevrednotenja njegova nabavna oziroma prevrednotena nabavna vrednost in amortizacijski popravek vrednosti prevrednotita, tako da se amortizacijski popravek vrednosti
a) bodisi prevrednoti sorazmerno s spremembo nabavne oziroma prevrednotene nabavne vrednosti sredstva, tako da je knjigovodska vrednost sredstva po prevrednotenju enaka prevrednotenemu znesku,
b) bodisi izloči v breme nabavne oziroma prevrednotene nabavne vrednosti sredstva in se čisti znesek prevrednoti na prevrednoteni znesek.
Znesek preračuna v zvezi s prevrednotenjem ali izločitvijo amortizacijskega popravka vrednosti oblikuje del povečanja ali zmanjšanja knjigovodske vrednosti.
1.30. Če se knjigovodska vrednost sredstva poveča zaradi prevrednotenja, se povečanje prizna neposredno v kapitalu kot presežek iz prevrednotenja. Povečanje iz prevrednotenja pa se pripozna v poslovnem izidu, če in kolikor odpravi zmanjšanje iz prevrednotenja istega sredstva, ki je bilo prej pripoznano v poslovnem izidu.
1.32. Presežek iz prevrednotenja opredmetenih osnovnih sredstev, ki je se-stavni del kapitala, se prenese na preneseni poslovni izid, ko je pripoznanje sredstva odpravljeno. Lahko se prenese celotni presežek, ko je sredstvo izločeno iz uporabe ali odtujeno, vendar pa se lahko del presežka prenese tudi, ko podjetje sredstvo uporablja. V takšnem primeru je preneseni del presežka razlika med amortizacijo na podlagi prevrednotene nabavne vrednosti sredstva in amortizacijo na podlagi njegove izvirne nabavne vrednosti. Prenos iz presežka iz prevrednotenja v preneseni poslovni izid se ne opravi v izkazu poslovnega izida.


Podatki pred prevrednotenjem:
Nabavna vrednost= 50,000.000
Popravek vrednosti= 12,500.000
Knjigovodska vrednost= 37,500.000

Uporabimo konte iz enotnega kontnega načrta (2006) in upoštevamo SRS 1.28a ter SRS 1.32 prenos presežka iz prevrednotenja v poslovni izid v višini obračunane amortizacije od prevrednotene vrednosti):
023 = zgradbe vrednotene po modelu prevrednotenja
035 = popravek vrednosti zgradb zaradi amortiziranja
431 = amortizacija zgradb
951 = presežek iz prevrednotenja zgradb
934 = prenos iz presežka iz prevrednotenja

a) Postopek in novi podatki:
Prevrednotena nabavna vrednost: 50, 000.000 + 10% = 55,000.000
Prevrednoten popravek vrednosti: 12,500.000 + 10% = 13,750.000
Prevrednotena knjigovodska vrednost: 37,500.000 + 10% = 41,250.000

b) Izračun nove amortizacijske stopnje za preostalo dobo amortiziranja:
prevrednotena knjigovodska vrednost se bo prenašala na učinke še 30let = 1,375.000 (41,250.000 : 30)
stopnja amortizacije pa je: (1,375.000: 55,000.000) x 100 = 2,5% (torej se pri tem načinu stopnja amortizacije za preostalih 30 let ne poveča

c) Knjiženje prevrednotenja:
D 023 = 5,000.000
K 035 = 1,250.000
K 951 = 3,750.000

d) Obračun amortizacije v 11.letu (amortizacijska osnova je nova prevrednotena nabavna vrednost):
D 431 = 1,375.000 (55,000.000 x 2,5%)
K 035 = 1,375.000

e) Prenos presežka iz prevrednotenja, če se je družba odločila za postopno prenašanje (V takšnem primeru je preneseni del presežka razlika med amortizacijo na podlagi prevrednotene nabavne vrednosti sredstva in amortizacijo na podlagi njegove izvirne nabavne vrednosti)

Letni znesek (povečanje NV 5,000.000 x stopnja amortizacije 2,5% = 125.000)
Knjiženje:
D 951 = 125.000
K 934 = 125.000

Zaključek:
Gornji postopek temelji tako na teoretičnem znanju kot tudi/in predvsem na praktični uporabi standardov oziroma računovodenja. Zato morate najprej ugotoviti kako ste konkretni primer obravnavali v okviru učnega programa. Bistvo je postopek kako pridete do končnega rezultata. In če vam bo gornji postopek jasen tudi ne bo težko priti do rezultata, ki ga potrebujete pri rešitvi testa.

lp

jagoda
Novinec
Novinec
Prispevkov: 7
Pridružen: 18 Feb 2004, 09:39
Kraj: Slovenia

KAJ JE PRAV

Odgovor Napisal/-a jagoda » 13 Mar 2017, 21:35

Še jaz bi imela eno vprašanje iz bilance stanja
podjetnikov kapital je 1,351,79
sestavljen je iz
pritoki in odtoki denarnih sredstev Debet 19.004
podjetnikov prihodek kredit 20.355,79

če je stanje pritokov in odtokov v debetu, ali se da v bilanco stanja ta postavka v minus ?
ali se stabje prenese in skompenzira s podjetnikovim kapitalom

slovan
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 7848
Pridružen: 11 Feb 2006, 17:10
Kraj: Ljubljana

Re: knjženje

Odgovor Napisal/-a slovan » 14 Mar 2017, 08:15

Če ste.........če ste ......; če vodite knjige ....... ..........???? Premalo podatkov, sicer gre za čisto ugibanje:
Če vodite enostavno knjigovodstvo se v BC prikaže le podjetnikov kapital (ne njegove vsebine).

Če ste mikro podjetje (s.p. po kriterijih spada v mikro podjetje) potem v BS prikažete sestavine podjetnikovega kapitala: pri pritokih/odtokih, ker je debetni saldo, se v BS vpiše z predznakom minus. Podjetnikov dohodek pa brez predznaka.

Kaj narediti s pritoki/odtoki, ali pobot ali ne, je kar nekaj teorij/stališč. Stališče Inštituta za revizijo... je, da se s sklepom podjetnika "koristi" pretekli podjetnikov dohodek za "kritje" pritokov/odtokov. Tekoči dohodek pa se prikaže v BS. To pomeni: da se stanje na dan 31.12.2015 lahko pobota v letu 2016: 935/919; stanje na dan 31.12.2016 pa tako sestavljajo spremembe, ki so nastale v letu 2016 (na kontu 935 je dohodek leta 2016; pritoki in odtoki pa spremembe iz leta 2016) in seveda saldo na kontu 919 iz leta 2015, ki ni pokrit s pobotom.

lp

jagoda
Novinec
Novinec
Prispevkov: 7
Pridružen: 18 Feb 2004, 09:39
Kraj: Slovenia

Re: knjženje

Odgovor Napisal/-a jagoda » 14 Mar 2017, 10:29

Hvala za odgovor in lp

Odgovori